top of page

O nas

Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Naszą wiarę wyznajemy słowami credo nicejskiego. Wierzymy, że Słowo Boże zapisane w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu jest prawdą i drogowskazem dla naszego życia. Jako życiową normę uznajemy przykazania zapisane w Dekalogu oraz nauczanie Jezusa Chrystusa. Kościół nie posiada spisanej nauki społecznej, ale wskazuje na rozumianą w kontekście biblijnym naukę etyczną, która ma pomóc wiernym w realizacji przykazania miłości bliźniego w codziennym życiu.

Naszym dniem świętym jest niedziela. W tym dniu spotykamy się na nabożeństwach w domach naszych współwyznawców. W czasie nabożeństwa komunijnego wyznajemy Bogu nasze grzechy w spowiedzi powszechnej. Nie praktykujemy kultu świętych, obrazów i relikwii ale czerpiemy z doświadczeń przeżywania wiary ojców i nauczycieli kościoła tak wschodniego jak i zachodniego. Wierzymy, że Bóg obdarza nas łaską, przez którą jesteśmy zbawieni. Nie uznajemy odpustów, nie wierzymy w czyściec. 

W Kościele istnieją dwa sakramenty: chrzest dorosłych oraz komunia święta, czyli sakrament ołtarza. Nie sprzeciwiamy się jednak dążeniom rodziców do obdarzenia chrztem niemowlęcia.  

Obchodzimy Święta Bożego Narodzenia, Zmartwychwstania Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego. Nie obchodzimy innych świąt, ale potrafimy dzielić radość z wiernymi innych wyznań przy okazji ich uroczystości. Naszym największym świętem jest Wielki Piątek, czyli pamiątka dnia, w którym Jezus Chrystus przez swoją śmierć na krzyżu zbawił świat.

 

W naszym Kościele nie ma sakramentalnego podziału na duchowieństwo i świeckich. Pastorzy są sługami Słowa Bożego, zwiastują to Słowo w nauce, udzielają sakramentów, prowadzą pracę katechetyczną, duszpasterską i charytatywną. Parafia (zwana także zborem) jest zarządzana wspólnie przez proboszcza (pastora) i wspólnotę wiernych.  Duchowni nie pobierają wynagrodzenia za służbę, nie stanowią obciążenia materialnego dla wspólnoty. Ordynowani są w kontynuacji tradycji kościoła celtyckiego (iroszkockiego) i sukcesji apostolskiej rzymsko-starokatolickiej. 

Opowiadamy się za rozdziałem Kościoła i Państwa. Uważamy przy tym, że władzy państwowej należy się posłuszeństwo dla zapewnienia porządku i wspólnego dobra. Kościół jest wspólnotą międzywyznaniową, korzystającą z gwarancji art. 25 Ustawy zasadniczej.  Nie posiada osobowości prawnej i nie korzysta z pomocy publicznej w postaci zwolnień podatkowych, dotacji i innych ulg. 

Z szacunkiem odnosimy się do wszystkich wyznań, także niechrześcijańskich. Każdy, bez względu na wyznanie, rasę, orientację polityczną lub seksualną może uczestniczyć w życiu naszej wspólnoty pod warunkiem poszanowania jej praw i duchowości. Wszyscy ochrzczeni chrześcijanie, bez względu na przynależność wyznaniową mogą w naszym Kościele uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej. Pielęgnujemy relacje z siostrami i braćmi z kościołów i wspólnot tradycji celtyckiej, ewangelickiej, anabaptystami, mennonitami.

 

bottom of page