top of page

Co to jest "czas ostateczny"?

Wm

7 maj 2022

Wielu z nas czytało w Ewangelii Mateusza fragment, w którym Jezus przemawiając do swoich uczniów zapowiada im i opisuje jak będą wyglądały znaki zwiastujące koniec świata.

Wielu z nas czytało w Ewangelii Mateusza fragment, w którym Jezus przemawiając do swoich uczniów zapowiada im i opisuje jak będą wyglądały znaki zwiastujące koniec świata.

Czytając ten fragment, często przechodzimy dalej, nie zdając sobie sprawy z tego co Jezus tak naprawdę miał na myśli. Wiele użytych tam słów, które zostały wybrane podczas tłumaczenia na język polski (na inne języki także), nie oddaje wiernie tego, co chciał nam przekazać Jezus. Przyjrzyjmy się kilku wersetom z rozdziału 24, zbadajmy oryginalne greckie słowa, które zostały w nich użyte. Jestem pewien, że po ich dokładnym zbadaniu dowiemy się czegoś więcej. Omawiane fragmenty znajdują się w Ewangelii Mateusza rozdział 24.

"A gdy siedział na Górze Oliwnej, przystąpili do niego uczniowie na osobności, mówiąc: Powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak twego przyjścia i końca świata?"

Ew. Mateusza 24,3

Słowo kiedy greckie: pote oznacza: specyficzną informację, w jakim czasie, uczniowie chcieli specyficznie wiedzieć kiedy się to stanie.

Słowo jaki greckie: ti oznacza: minuta, maleńki detal, dokładnie.

Słowo znak greckie: semeion oznacza: znak, marker - znak umieszczony na drodze informujący podróżnika o tym, gdzie dokładnie się znajduje (ile jeszcze km pozostało do celu).

Słowo końca greckie: suntelias oznacza: zakończenie, podsumowanie zakończenie-koniec wieków. Słowo świata greckie: aiones oznacza: wieków (wieki). Poprawnym tłumaczeniem będzie tutaj koniec wieków zamiast koniec świata. Biblia mówi nam tutaj, że będą znaki informujące nas ile pozostało jeszcze czasu do końca, czyli do powrotu Jezusa. Jezus odpowiada uczniom:


"A Jezus odpowiadając, rzekł im: Baczcie, żeby was kto nie zwiódł."

Ew. Mateusza 24,4

Słowo Baczcie greckie: blepo oznacza: Patrz!, Słuchaj! Zwrot użyty aby przykuć uwagę czytającego lub słuchającego. Oznaczający: skup się, bo teraz będę mówił ci coś ważnego.

Słowo zwiódł greckie: planao oznacza: zwiedzenie. Moralne błądzenie, tułanie się. Oznacza także ludzi, którzy kiedyś chodzili prostą, solidną ścieżką a potem zeszli z niej i się wahają, zmieniają kierunek moralny, wędrują po niebezpiecznym "klifie" moralnym. Moralne chwianie się. Pierwszym znakiem świadczącym o bliskim końcu będzie zwiedzenie, ludzie będą planao, będą wahać się moralnie, błądzić moralnie, ludzie będą moralnie zdezorientowani.

"Albowiem wielu przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Jam jest Chrystus, i wielu zwiodą."

Ew. Mateusza 24,5

Słowo wielu greckie: polloi oznacza: wielu, ogromna ilość. Słowo w greckie: epi oznacza między innymi: w. Użyte tu słowo epi sugeruje, że nie będzie to jakiś guru, Jezus mówi tutaj, że będą to ludzie chodzący w jego autorytecie (a więc zwykli wierzący). Ludzie budujący swoje służby na jego autorytecie będą mówić: Jestem namaszczony. Słowo Chrystus greckie: Christos oznacza: namaszczony, namaszczenie. Słowo zwiodą greckie: planao oznacza: zwiedzenie. Patrz wyżej hasło zwiódł (planao). Wielu przyjdzie w autorytecie Jezusa będąc niby namaszczonymi, pobudują różne służby, przyniosą zamieszanie i moralny zamęt (planao). Będą głosić, że nie trzeba pokutować, będą starali się robić i głosić tak, aby ludzie dobrze się czuli. Będzie moralny zamęt. Potwierdzeniem tego, co Jezus mówi o czasach ostatecznych może być także to, co Apostoł Paweł pisze w 1 Liście do Tymoteusza 4,1:

"A Duch wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich ..."

1 Tymoteusza 4,1

Słowo wyraźnie greckie: rhetos oznacza: Wyraźnie, bez miejsca na nieporozumienia, bez wątpliwości. Określenie, które wyklucza pomyłkę, tak jakby Duch Święty chwytał słuchaczy i potrząsał nimi, aby słuchali mówiąc: To nie jest pomyłka!

Słowo późniejszych greckie: husteron oznacza: Na samym koncu, na ostatniej konkluzji, przy samym, samym, samym końcu.

Słowo odstąpią greckie: apistemi oznacza: Zmianę pozycji; bardzo wolne, metodyczne odejście; to nie stanie się z dnia na dzień.

Słowo niektórzy greckie: tis oznacza: niektórzy, pewni Pewni ludzie, których znamy. Ludzie odejdą powoli od wiary. Czyli od TEGO nauczania. Konkretnego nauczania Biblijnego. Wróćmy do Ewangelii Mateusza, Jezus mówi dalej:


"Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec”. Ew. Mateusza 24,6

Słowo usłyszycie greckie: akoe oznacza: ucho, uszy wypełnione informacjami, (ludzie będą przeładowani informacjami o wojnach).

Słowo wojnach greckie: polemos oznacza: wojna totalna, umiejscowiony konflikt, potyczka.


Zwrot Baczcie, abyście się nie trwożyli oznacza: Upewnijcie się, że te informację nie będą miały na was wpływu, nie będziecie się poddawać temu strachowi. Łukasz dodaje do wojen zamieszanie:


"Gdy zaś usłyszycie o wojnach i rozruchach, nie lękajcie się; to bowiem musi stać się najpierw, lecz nie zaraz potem będzie koniec." Ew. Łukasza 21,9

Słowo rozruchach greckie: akatastasia oznacza: Przewrót, wstrząs polityczny, rewolucja, zamieszanie. Słowo lękajcie greckie: ptoeo oznacza: Coś strasznego, terror może oznaczać terroryzm, straszne zdarzenie, ze słowem "nie lękajcie się" oznacza, aby nie być pod wpływem tego strachu, aby się nie bać, bo to stopniowo przejdzie.

Jezus zapowiada tu jakieś katastrofalne zdarzenie/zdarzenia pod koniec wieków. Następnie mówi dalej:


"Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi i królestwo przeciwko królestwu, i będzie głód, i mór, a miejscami trzęsienia ziemi." Ew. Mateusza 24,7

Słowo naród greckie: ethnos oznacza: Narody, grupy etniczne. Powstaną różne grupy etniczne np. religijne lub polityczne, niekoniecznie rasowe. Jedna grupa będzie próbowała zgnieść drugą grupę, a także manipulować nią, aby rządzić itd. Słowo królestwo greckie: basileia oznacza: Królestwo, krąg wpływów, ideologia. Ideologia przeciwko ideologii.

Słowo głód greckie: limoi (l.m.) oznacza: Wiele plag głodu; niedobór jedzenia. Opisuje także różnego rodzaju deficyty.


Według oficjalnych danych ONZ 810 mln ludzi na świecie żyje w głodzie.

Słowo mór (zarazy) greckie: loimoi (l.m.) oznacza: Wiele zaraz; wiele chorób. Aktywowane zostaną stare plagi, a także nowe, o których nigdy jeszcze nie słyszano.

Specjaliści z WHO mówią, że mamy tyle chorób, iż nie wiadomo już jak nad nimi zapanować. Słowo trzęsienia greckie: seismos oznacza: Aktywność sejsmiczna; trzęsienia ziemi. Urządzenia na całym świecie rejestrują obecnie około 2 milionów trzęsień ziemi rocznie. Łukasz dodaje jeszcze określenie, że będą wielkie trzęsienia ziemi. "I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba."

Ew. Łukasza 21,11

Słowo wielkie greckie: mega oznacza: Bardzo duże, wielka ilość.

Bardzo ciekawą rzeczą jest także ta, iż wszystkie 7 kościołów z księgi Objawienia zostało zniszczone właśnie przez trzęsienia ziemi.

Następnie Jezus porównuje te wszystkie wydarzenia do skurczów porodowych rodzącej kobiety:

"Ale to wszystko dopiero początek boleści." Ew. Mateusza 24,8

Słowo boleści greckie: oodin oznacza: Bóle porodowe; skurcze. Kobieta w porodzie.

Następnie Jezus mówi o ucisku wierzących:


"Wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą, i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego." Ew. Mateusza 24,9

Słowo udrękę greckie: thlipsis oznacza: Poddawanie wielkiej presji; miażdżącej presji; sile społeczeństwa, presji, aby się im dostosować. Słowo zabijać greckie: apokteino oznacza: Zamordować; masakra; rzeź. Tutaj jest mowa o zabijaniu Chrześcijan.

Słowo nienawiścią greckie: miseo oznacza: Intensywna (ciągła) nienawiść; wstręt; odraza. Wierzący uważani będą za wstrętnych i gorszących.

Według oficjalnych raportów różnych organizacji obecnie na świecie prześladowanych za wiarę jest 100 milionów Chrześcijan. Chrześcijanie są prześladowani jak nigdy wcześniej przez 2000 lat istnienia całego Chrześcijaństwa. Gdy Jezus wypowiadał te słowa do uczniów, całe Imperium Rzymskim liczyło wtedy tylko około 60 milionów ludzi.

"I wówczas wielu się zgorszy i nawzajem wydawać się będą, i nawzajem nienawidzić."

Ew. Mateusza 24,10

Słowo zgorszy greckie: skandalon oznacza: skandal. Ludzie uważać będą wiarę chrześcijańską za skandal. Warto tutaj jeszcze raz przytoczyć słowa Jezusa z Ewangelii Łukasza.

"I będą wielkie trzęsienia ziemi i miejscami zarazy, i głód, i straszne widoki, i znaki ogromne z nieba." Ew. Łukasza 21,11

Słowo straszne widoki (znaki) greckie: phobetron oznacza: Potworne zdarzenia. Możliwe że chodzi tu o potwory z laboratoriów, które zrobią naukowcy? Hybrydy?

Słowo z greckie: apo Wskazuje tu na coś z niebios, coś co zobaczymy, coś co na nas wpłynie, uderzy?

"I powstanie wielu fałszywych proroków, i zwiodą wielu."

Ew. Mateusza 24,11

Słowo fałszywych proroków greckie: pseudoprophetes oznacza: Fałszywi objawiciele; przywódcy kultów. ruchy różnych kultów.

"I będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całej ziemi na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec."

Ew. Mateusza 24,14

Słowo głoszona greckie: kerusso oznacza: Głoszenie; zwiastowanie w jakikolwiek sposób. Opisuje publiczne głoszenie, ale naprawdę oznacza publiczną deklaracje. Słowo całej ziemi (świecie) greckie: oikoumene (od oikou = dom, mene = zostać, zostać w domu) oznacza:

Świat cywilizowany; zamieszkały; wyrafinowany; zaawansowany technologicznie. Nie jest tu mowa o każdej chatce w dalekiej dżungli.

Obecnie na świecie żyje około 7.5 miliarda ludzi, z czego prawie 7 miliardów posiada telefon komórkowy. Więcej niż 90% ma dostęp do Internetu i do różnych informacji. Istnieje około 15 tyś. chrześcijańskich kanałów w TV (można oglądać chrześcijański kanał prawie w każdym języku). Jak widzicie sami, większość wersetów, które zostały tu przytoczone brzmią tak jakby pochodziły z dzisiejszej gazety lub jak gdyby zostały zaczerpnięte z dzisiejszego dziennika telewizyjnego. A czy Ty masz jeszcze jakieś wątpliwości, że czasy w których żyjemy, to czasy ostateczne, o których mówił Jezus/ A może to tylko kolej rzeczy, historia zataczająca koła? Co o tym sądzisz?
Na podstawie danych z nauczania Rick'a Renner'a pod tytułem: The Signs of the Timesbottom of page