top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

JAKUB, WĘDKA I TY

Jak możemy na co dzień odnawiać nasze nawrócenie?


Co możemy powiedzieć o Bożym objawieniu w naszym życiu? Jak odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa, które zachęca nas do opuszczenia starego życia i podążenia za Nim? Jak żyć w świecie, gdzie bogactwa i doczesne wartości często przysłaniają nam to, co naprawdę ważne? Otwórzmy nasze serca na Słowo Boże, które dziś do nas przemawia. Gotowi do zmiany? Gotowi na nasze własne epifanie?

 

 

Oto teksty przeznaczone do rozważania na dzisiaj: Psalm 62 mówi o zaufaniu do Boga jako źródła nadziei i zbawienia. Podkreśla niezawodność Boga w kontraście do nietrwałości ludzkiej siły i bogactwa. W wersetach 5-12, psalmista zachęca do cichego oczekiwania na Boga i wyraża przekonanie, że Bóg jest skałą, zbawieniem i ucieczką. Zawiera również przypomnienie o przemijaniu. W Księdze Jonasza, bohater posługuje w Niniwie, przekazując ostrzeżenie od Boga. Mieszkańcy Niniwy, włącznie z ich królem, reagują niemal natychmiastowym nawróceniem i pokutą. Fragment ten pokazuje Bożą litość i gotowość do przebaczenia, nawet tym, którzy wydawali się być na zawsze zagubieni. Reakcja Niniwy na ostrzeżenie Jonasza podkreśla skuteczność pokuty i nawrócenia. W liście do Koryntian Paweł mówi m. in. o tymczasowości obecnego świata. Zachęca wierzących, by żyli w świadomości, że świat po prostu przemija. Podkreśla, że wierzący powinni skupić się na Bożym królestwie, a nie na doczesnych sprawach. To przesłanie wzywa do życia w stanie gotowości i świadomości bliskości Boga. W Ewangelii, Marek opisuje początek publicznej działalności Jezusa oraz powołanie pierwszych uczniów. Jezus głosi nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia i wiary. Sposób, w jaki uczniowie reagują na wezwanie Jezusa, odzwierciedla ich gotowość do natychmiastowej zmiany życia i całkowitego poświęcenia się nowemu powołaniu.

 

Wszystkie cztery teksty zaznaczają sens nawrócenia i pokuty. Od reakcji mieszkańców Niniwy w Księdze Jonasza po wezwanie Jezusa do nawrócenia w Ewangelii Marka, istotne jest przesłanie o zmianie sposobu myślenia i życia w zgodzie z wolą Bożą. Zarówno w Psalmie 62, jak i w 1 Koryntian Pawła, pojawia się temat tymczasowości doczesnych rzeczy i konieczności skupienia się na wiecznych wartościach Bożych. W Psalmie 62 i w Jonasz(a) 3 widzimy obraz Boga jako źródła nadziei, zbawienia i litości. Bogu zależy na ocaleniu ludzi i jest gotowy do przebaczenia. W każdym z tych tekstów pojawia się wezwanie do gotowości do działania i przemiany w odpowiedzi na Boże wezwania. Od natychmiastowej reakcji uczniów Jezusa po wezwanie do życia w świadomości przemijania świata, wierzący są zachęcani do aktywnego i świadomego życia duchowego. Wszystkie te teksty razem tworzą spójne przesłanie o znaczeniu nawrócenia, skupienia na Bogu, Bożej litości i potrzebie gotowości do życia w zgodzie z Bożymi wytycznymi.

 

A teraz pomódlmy się słowami Psalmu 62:

 

Kierownikowi chóru. Według Jedutuna. Psalm Dawidowy. 

 

Dusza moja spoczywa tylko w Bogu, od Niego przychodzi moje zbawienie. On jedynie skałą i zbawieniem moim, twierdzą moją, więc się nie zachwieję. Dokądże będziecie napadać na człowieka i wszyscy go przewracać jak ścianę pochyloną, jak mur, co się wali? Oni tylko knują podstępy i lubią zwodzić; kłamliwymi ustami swymi błogosławią, a przeklinają w sercu. Spocznij jedynie w Bogu, duszo moja, bo od Niego pochodzi moja nadzieja. On jedynie skałą i zbawieniem moim, On jest twierdzą moją, więc się nie zachwieję. W Bogu jest zbawienie moje i moja chwała, skała mojej mocy, w Bogu moja ucieczka. W każdym czasie Jemu ufaj, narodzie! Przed Nim serca wasze wylejcie: Bóg jest dla nas ucieczką! Synowie ludzcy są tylko jak tchnienie, synowie mężów - kłamliwi; na wadze w górę się wznoszą: wszyscy razem są lżejsi niż tchnienie. Nie pokładajcie ufności w przemocy ani się łudźcie na próżno rabunkiem; do bogactw, choćby rosły, serc nie przywiązujcie. Bóg raz powiedział, dwa razy to słyszałem: Bóg jest potężny. I Ty, Panie, jesteś łaskawy, bo Ty każdemu oddasz według jego czynów.

 

Dzisiaj szczególnie skupimy się na fragmencie z Ewangelii Marka, rozdział 1, wersety 14-20. W tych wersetach znajdujemy historię, w której Jezus rozpoczyna swoje publiczne nauczanie w Galilei i powołuje pierwszych uczniów. Jego proste, ale głębokie wezwanie: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię" ma fundamentalne znaczenie dla każdego z nas. Posłuchajmy Słowa Bożego:

 

14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: 15 «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!» 16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. 19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

 

Marek 1, 14-20

 

Scena pojawia się na początku Ewangelii, która jest uważana za najstarszą z czterech Ewangelii. Marek skupia się na przedstawieniu Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. W tym fragmencie znajdujemy opis początku publicznej działalności Jezusa, tuż po aresztowaniu Jana Chrzciciela.

 

Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię - Znaczenie Nawrócenia i Wiary

 

Nawrócenie, jak wspomina Jezus, to nie symboliczne odwrócenie się od grzechu, ale przede wszystkim zasadnicza zmiana myślenia, odczuwania i postępowania. Oznacza to rewolucję w sposobie postrzegania świata, wartości i własnej tożsamości. Jezus wzywa do głębokiej transformacji wewnętrznej, do odnowienia umysłu i serca. Wiara w Ewangelię to więcej niż intelektualne przyjęcie prawd religijnych. Jest to akceptacja i zaufanie do przesłania Jezusa, które obejmuje Jego nauczanie, śmierć, zmartwychwstanie i obietnicę zbawienia. Ta wiara jest aktywnym zaufaniem i całkowitym oddaniem się Bożemu planowi zbawienia. Jezus ogłasza, że "czas się wypełnił", co wskazuje na spełnienie proroctw mesjańskich i nadejście obiecanego czasu zbawienia. To stwierdzenie podkreśla, że z Jego przyjściem rozpoczyna się nowa era w historii zbawienia. "Królestwo Boże jest blisko" - to wyrażenie nie tylko wskazuje na geograficzną czy „czasową” bliskość Królestwa, ale na jego dostępność i realność. Królestwo Boże, zgodnie z nauczaniem Jezusa, nie jest odległą utopią, ale rzeczywistością, którą można doświadczać tu i teraz poprzez relację z Bogiem. Jego obecność w naszym życiu codziennym ma wymiar zarówno osobisty, jak i wspólnotowy. Wezwanie do nawrócenia i wiary jest również wezwaniem do działania. Nie jest to tylko bierna akceptacja doktryn, ale aktywne zaangażowanie w życie zgodne z zasadami Ewangelii. To życie charakteryzuje się miłością, służbą, pokorą i dążeniem do sprawiedliwości. "Królestwo Boże jest blisko" oznacza również, że każdy człowiek jest wezwany do bycia świadkiem i uczestnikiem tego Królestwa w swoim życiu. Wiara staje się wówczas dynamiczną siłą, która kształtuje osobiste wybory, relacje z innymi i sposób, w jaki żyjemy i pracujemy, czyli funkcjonujemy w społeczeństwie.

 

Powołanie Pierwszych Uczniów

 

Scena powołania Piotra i Andrzeja przez Jezusa ma głębokie znaczenie symboliczne i duchowe. Jezus spotyka ich, gdy pracują jako rybacy – zajęcie codzienne, zwykłe, ciężka praca. Ich powołanie symbolizuje przejście od codziennej, fizycznej pracy do duchowej misji. "Rybakami ludzi" – ta metafora wskazuje na zupełnie nowy wymiar ich życia i posłannictwa. Nie będą już więcej łowić ryb, ale ludzi, prowadząc ich do Boga. To wezwanie do ewangelizacji, do przyciągania ludzi do wiary i Królestwa Bożego. Natychmiastowa odpowiedź Piotra i Andrzeja, którzy upuszczają sieci, ukazuje ich całkowite zaufanie i oddanie Jezusowi. Porzucenie sieci, czyli ich dotychczasowego źródła utrzymania i życia, symbolizuje gotowość do zostawienia starego życia i podążenia ścieżką ku nowemu.

 

Powołanie Jakuba i Jana

 

W przypadku Jakuba i Jana, ich reakcja na wezwanie Jezusa jest równie natychmiastowa i radykalna. Pozostawiają swojego ojca Zebedeusza w łodzi, co może być interpretowane jako odejście od rodzinnego, bezpiecznego środowiska i dotychczasowych obowiązków. Wszyscy czterej uczniowie wykazują niezwykłą gotowość do porzucenia swojego dotychczasowego życia i podążenia za Jezusem. Ich decyzja nie była tylko zmianą zawodu, ale głęboką zmianą życiowych priorytetów i wartości. Pokazuje to, że powołanie do naśladowania Chrystusa wymaga od nas gotowości do radykalnych zmian i całkowitego oddania się Bożemu planowi. Powołanie tych uczniów przez Jezusa stanowi model dla każdego powołania chrześcijańskiego. Każdy z nas jest wezwany do zostawienia czegoś ze swojego dawnego życia, aby w pełni podążać za Chrystusem. Ta historia podkreśla również, że podążanie za Jezusem może wymagać od nas porzucenia nie tylko materialnych rzeczy, ale również pewnych relacji, przyzwyczajeń czy planów życiowych. W odpowiedzi na powołanie Jezusa kryje się zaproszenie do uczestnictwa w Jego misji zbawienia świata. To nie tylko zmiana aktywności, ale przede wszystkim zmiana serca i umysłu, zorientowanie całego życia na służbę Bogu i bliźnim.

 

Jezus wzywa do nawrócenia i wiary a to jest fundamentem chrześcijańskiego życia. Jest to wezwanie do stałej transformacji a nie tylko do jednorazowego działania czy powzięcia jednej małej decyzji. Sposób, w jaki uczniowie odpowiadają na wezwanie Jezusa, jest modelem dla każdego wierzącego. Ogłoszenie przez Jezusa bliskości Królestwa Bożego jest kluczowym elementem Jego przesłania. Królestwo to nie jest tylko metaforycznym pojęciem, ale rzeczywistością, którą należy doświadczać codziennie.

 

Współczesne chrześcijaństwo stawia przed nami wezwanie do nieustającego osobistego nawracania się, co jest procesem, a nie jednorazowym aktem. To życie w zgodzie z nauczaniem i przykładem Jezusa oznacza codzienne dokonywanie wyborów, które odzwierciedlają Jego wartości. W praktyce może to oznaczać dążenie do bardziej świadomego życia, zarówno w sferze prywatnej, jak i publicznej – od sposobu, w jaki traktujemy innych, po nasze decyzje zawodowe i społeczne. Chodzi o to, by nasze codzienne czyny, słowa i myśli były zgodne z duchem miłości, przebaczenia i pokory, które przynosi Ewangelia.

 

Historia powołania pierwszych uczniów uczy nas o potrzebie gotowości do reagowania na wezwania Boże. Współcześni chrześcijanie mogą być wezwani do różnorodnych form służby i świadectwa, które mogą wymagać od nas poświęceń osobistych czy zmian życiowych. Gotowość do odpowiedzi może oznaczać otwartość na zmianę kierunku w życiu, podejmowanie nowych wyzwań w służbie bliźnim, czy nawet rezygnację z pewnych wygód czy przyjemności na rzecz większego dobra.

 

Ważne jest, by być wyczulonym na działanie Ducha Świętego w naszym życiu i być gotowym do podjęcia działań, które mogą wydawać się trudne, ale prowadzą do głębszego spełnienia Bożego planu dla nas. Życie w Królestwie Bożym to więcej niż uczestnictwo w obrzędach religijnych; to aktywne angażowanie się w życie Kościoła i społeczeństwa, bycia świadkiem miłości, sprawiedliwości i miłosierdzia Bożego. To wezwanie do bycia solą ziemi i światłem świata, co oznacza wpływanie na świat wokół nas poprzez nasze działania, słowa i postawy. Chodzi o to, aby nasze życie było żywym odzwierciedleniem wartości Ewangelii. Może to obejmować działania takie jak pomoc potrzebującym, aktywna praca na rzecz sprawiedliwości społecznej, dbanie o środowisko, uczciwość w życiu zawodowym, rodzinnym i towarzyskim, a także budowanie wspólnoty opartej na miłości i wzajemnym wsparciu.

 

Pociągnięci przez Boga

 

W Starym Testamencie znajdziemy wiele historii o ludziach, którzy pod wpływem spotkania z Bożą obecnością lub wezwania, dołączyli do misji Bożej. Oto kilka przykładów, które mają wspólne cechy z opisanymi w Marka 1:14-20 wydarzeniami, gdzie Jezus powołuje swoich pierwszych uczniów: Powołanie Mojżesza (Księga Wyjścia 3:1-4:17) - Mojżesz został powołany przez Boga (płonący krzew), aby uwolnić Izraelitów z niewoli egipskiej. Mojżesz był z początku niechętny i pełen wątpliwości co do swojego powołania, lecz ostatecznie zaakceptował wezwanie do służby. Tutaj mamy do czynienia z momentem, w którym codzienne życie zostaje przerwane przez Boży mandat do działania. Powołanie Samuela (1 Księga Samuela 3:1-21) - Jako młody chłopiec służący w świątyni, Samuel usłyszał głos Boga, który powołał go do proroczej służby. Samuel, podobnie jak uczniowie w Ewangelii, odpowiada "Mów, bo słucha Twój sługa". Oba przypadki pokazują Bożą inicjatywę i ludzką odpowiedź na wezwanie. Powołanie Dawida (1 Księga Samuela 16:1-13) - Młody pasterz zostaje wybrany przez Boga, by zostać przyszłym królem Izraela. W obu historiach, Dawida i uczniów, widzimy, jak Bóg wybiera "zwykłych" ludzi do wyjątkowych zadań. Powołanie proroka Izajasza (Księga Izajasza 6:1-13) - W wizji w świątyni Izajasz doświadcza obecności Boga i słyszy Jego głos. Choć początkowo uznaje się za niegodnego, ostatecznie odpowiada "Oto ja, poślij mnie". Podobnie jak uczniowie zostają powołani bezpośrednio przez Jezusa, Izajasz zostaje powołany bezpośrednio przez Boga. Powołanie Jeremiasza (Księga Jeremiasza 1:4-10) - Mimo młodego wieku i obaw, Jeremiasz zostaje powołany przez Boga do bycia prorokiem dla narodów. Analogicznie do powołania uczniów, pokazuje to, że Boże powołanie może przyjść bez względu na ludzkie ograniczenia.

 

Wymienieni bohaterowie są wzywani w momencie, gdy prowadzą zwykłe życie lub są zaangażowani w codzienne czynności. Powołanie wymaga od nich porzucenia dotychczasowego życia i zaakceptowania nowej tożsamości i misji. Podjęcie misji jest częścią większego planu Bożego i służy większemu celowi. Mimo początkowych wątpliwości lub niepewności, postacie zgadzają się służyć według Bożego wezwania. Te historie wskazują na uniwersalny wzorzec powołania w historii zbawienia, gdzie Bóg wybiera i wyposaża zwykłych ludzi do wykonania wielkich rzeczy.

 

Nawrócenie – Klucz do Królestwa Bożego

 

W naszym życiu duchowym nawrócenie jest często postrzegane jako jednorazowy akt, decyzję podjętą w określonym momencie. Jednakże, w świetle Ewangelii, nawrócenie to nie tylko moment przyjęcia wiary, ale przede wszystkim proces trwający przez całe życie. To ciągła praca nad sobą, przekształcanie naszego myślenia, naszych uczuć i działań w zgodzie z wolą Bożą. To nieustanne dążenie do bycia lepszymi, do głębszego rozumienia słowa Bożego i wprowadzania go w życie.

 

W historii Kościoła mamy wielu świętych, którzy przez nawrócenie przeszli głęboką zmianę.

Paweł (Saul z Tarsu). Być może najbardziej znanym przykładem nawrócenia jest jego historia.  Jako Saul, był on prześladowcą chrześcijan, a jego przemian rozpoczęła się od dramatycznego spotkania z Chrystusem na drodze do Damaszku. Po tym doświadczeniu, Saul stał się Pawłem, jednym z największych apostołów i misjonarzy wczesnego Kościoła, który przyczynił się do rozprzestrzenienia chrześcijaństwa poza granice Judei. Augustyn z Hippony – Jego historię nawrócenia znamy z autobiograficznego dzieła "Wyznania". Augustyn prowadził życie pełne hedonistycznych przyjemności i intelektualnych poszukiwań, zanim pod wpływem słów i przykładu Ambrożego, biskupa Mediolanu, nawrócił się. Stając się chrześcijaninem, w końcu został jednym z Ojców Kościoła i wywarł ogromny wpływ na rozwój zachodniej myśli chrześcijańskiej. Franciszka Rzymianka, urodzona w bogatej rodzinie, przeżyła głęboką duchową przemianę po serii trudnych wydarzeń w jej życiu, w tym po stracie dzieci i  traumatycznym oblężeniu Rzymu. Jej doświadczenia doprowadziły ją do głębokiej pobożności i służby ubogim, a w końcu do założenia wspólnoty, która pomagała potrzebującym. Nie musimy się martwić tym czy ktoś nas zauważy i wyniesie na ołtarze. Nie o to chodzi, bo wszystko co robimy widzi Bóg i to niech nam wystarczy.

 

Radykalna Przemiana

 

W Nowy Testamencie, oczywiście, także znajdziemy kilka historii, które odzwierciedlają podobny motyw nawrócenia i radykalnej zmiany sposobu życia jak w przypadku pierwszych uczniów Jezusa opisanych w Ewangelii według Marka.  Zacheusz (Ewangelia wg św. Łukasza 19:1-10) - Zacheusz, naczelnik celników i bogaty grzesznik, zmienił swoje życie po spotkaniu z Jezusem. Jego decyzja o restytucji i hojności była bezpośrednią odpowiedzią na osobiste doświadczenie miłosierdzia Chrystusa. Samarytanka przy studni (Ewangelia wg św. Jana 4:1-42) - Kobieta ta doświadczyła przemiany po rozmowie z Jezusem, która ujawniła jej głębokie potrzeby duchowe. Ostatecznie stała się świadkiem Chrystusa wśród mieszkańców swojego miasta. Święty Piotr (Ewangelia wg św. Mateusza 16:13-20; Ewangelia wg św. Łukasza 5:1-11) - Piotr, początkowo rybak, przeszedł głęboką transformację, stając się "skałą", na której Jezus zbudował swój Kościół. Jego zaangażowanie zostało jeszcze bardziej umocnione po zmartwychwstaniu Chrystusa, kiedy to został „przywrócony” po swoim zaparciu się Jezusa i pełnił kluczową rolę w rozprzestrzenianiu chrześcijaństwa. Lewita Mateusz (Ewangelia wg św. Mateusza 9:9-13) - Jako celnik, Mateusz był postrzegany jako grzesznik i kolaborant (z okupantem rzymskim). Jego natychmiastowa odpowiedź na wezwanie Jezusa, by Go naśladować i późniejsze przyjęcie Jezusa i Jego uczniów w swoim domu, pokazuje radykalną zmianę życia po spotkaniu z Chrystusem.

 

Każda z tych postaci doświadczyła bezpośredniego, osobistego spotkania z Jezusem, które stało się katalizatorem przemiany. W każdym przypadku spotkanie to prowadziło do natychmiastowej i fundamentalnej zmiany życia, często z porzuceniem dotychczasowego sposobu życia. Wszystkie te postacie stały się świadkami Jezusa, dzieląc się swoją wiarą i doświadczeniami z przemiany z innymi. Każda z tych osób, po swoim nawróceniu, zaczęła służyć Bogu i ludziom w nowy sposób, co ostatecznie przyczyniło się do rozprzestrzeniania przesłania Ewangelii. Wszystkie te historie odzwierciedlają centralny motyw Ewangelii: że spotkanie z Jezusem ma moc przemieniania życia ludzi i wzywania ich do naśladowania Go i głoszenia Jego nauk.

 

W Ewangelii wg Marka czytamy o tym, jak Jezus powołuje swoich pierwszych uczniów. Andrzej, Piotr, Jakub i Jan, prości rybacy, zostali wezwani do zostawienia swojego dotychczasowego życia i podążania za Chrystusem. W podobny sposób to wezwanie jest kierowane do każdego z nas - niezależnie od naszej przeszłości, obecnej sytuacji czy planów na przyszłość. Możemy przytoczyć historie wielu osób, które zdecydowały się na radykalną zmianę życia pod wpływem spotkania z Chrystusem. C.S. Lewis, choć nie jest świętym w tradycyjnym rozumieniu jako wybitny pisarz i intelektualista, przeszedł drogę z ateizmu na chrześcijaństwo. Jego nawrócenie miało kluczowe znaczenie dla jego późniejszej twórczości, w tym takich dzieł jak "Opowieści z Narnii" czy "Listy starego diabła do młodego". Lewis stał się jednym z najbardziej znaczących apologetów chrześcijańskich XX wieku. Charles Colson – był jednym z doradców prezydenta Richarda Nixona i jedną z centralnych postaci w skandalu Watergate. Po swoim nawróceniu, Colson założył Prison Fellowship, organizację pomagającą więźniom i stał się wpływowym ewangelistą chrześcijańskim. Te historie pokazują, że w wielu przypadkach spotkanie z Chrystusem ma potencjał do przemiany życia w najbardziej fundamentalny sposób, prowadząc do głębokiej zmiany priorytetów, wartości i działania w świecie.

 

Jak więc możemy na co dzień odnawiać nasze nawrócenie? Przede wszystkim, poprzez regularne czytanie Pisma Świętego i refleksję nad jego znaczeniem dla naszego życia. Możemy również włączyć w naszą codzienność praktyki duchowe takie jak modlitwa, post, uczestnictwo w życiu wspólnoty czy działalność charytatywna. Każdy z tych elementów pomaga nam kształtować nasze serca i umysły w zgodzie z Bożym przesłaniem. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy codziennie kierować nasze myśli, słowa i działania, aby były one odzwierciedleniem naszego nawrócenia i pragnienia życia w Królestwie Bożym?

 

Często postrzegamy Królestwo Boże jako obietnicę przyszłości, coś, co doświadczymy po śmierci. Jednakże, według nauk Chrystusa, Królestwo Boże jest już obecne w naszym świecie. Jezus uczył, że Królestwo jest wśród nas i w nas. Żyjąc zgodnie z Jego naukami, możemy doświadczać aspektów tego Królestwa już teraz, w naszym codziennym życiu. Miłość: Jezus nauczał, że najważniejszymi przykazaniami są miłość do Boga i miłość do bliźniego. Codzienne akty życzliwości, empatii i troski o innych są konkretnymi sposobami, w jakie żyjemy w duchu Królestwa Bożego. Przebaczenie: Jezus wielokrotnie podkreślał wagę przebaczenia. Przebaczając innym, nie tylko uwalniamy ich, ale i siebie samych od ciężaru złości i urazy. Przebaczenie jest kluczowym elementem życia w Królestwie Bożym. Służba: Chrystus służył innym bez względu na ich status czy pochodzenie. Podobnie, nasza służba innym, zwłaszcza najbardziej potrzebującym, jest wyrazem naszego zaangażowania w wartości Królestwa. Codzienna Modlitwa i Studiowanie Słowa Bożego: Regularna modlitwa i studiowanie Biblii pomagają nam zrozumieć i wcielać w życie wartości Królestwa Bożego. Aktywna Służba w Społeczności: Znalezienie sposobów, aby aktywnie służyć w naszej społeczności, może obejmować wolontariat w lokalnych organizacjach charytatywnych, wsparcie osób starszych czy bezdomnych. Budowanie Zdrowych Relacji: Królestwo Boże kwitnie tam, gdzie relacje są budowane na szacunku, zrozumieniu i miłości. Możemy pracować nad poprawą naszych relacji rodzinnych, przyjacielskich i zawodowych. Rozwijanie Pokory i Empatii: Stawanie się bardziej empatycznymi i pokornymi w naszych codziennych interakcjach, jest wyrazem żywienia ducha Królestwa w naszym sercu.

 

Wezwanie do nawrócenia i podążania za Nim to nie tylko historyczna relacja, ale nieustające wezwanie dla każdego z nas. To zaproszenie do życia pełnego sensu, zgodnego z Bożym planem. Niech te słowa będą dla nas inspiracją i zachętą do ciągłego dążenia do bycia bliżej Boga i życia w Jego królestwie już tutaj, na ziemi.

 

Módlmy się, abyśmy mogli coraz pełniej doświadczać Królestwa Bożego już teraz, w naszym codziennym życiu. Niech Duch Święty prowadzi nas w naśladowaniu Jezusa przez miłość, przebaczenie i służbę, pomagając nam budować na ziemi Królestwo, które jest obietnicą nieba. Niech nam wszystkim Bóg błogosławi, amen.


 

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

留言


bottom of page