top of page
  • Zdjęcie autoraWitek

Jezus zmartwychwstał!

Jezus powinien być w naszym życiu fundamentem a nie dodatkiem jak krawat do koszuli albo broszka do sukienki

Dzisiejsza liturgia Słowa składa się z czterech tekstów, które wspaniale uzupełniają się nawzajem i prowadzą nas do jednego wspólnego przesłania. Psalm 118:1-2, 14-24 przypomina nam, że Bóg jest naszym zbawieniem i wybawieniem. Jeremiasz 31:1-6 obiecuje nam, że Bóg będzie zawsze z nami i nigdy nas nie porzuci. Dzieje Apostolskie 10:34-43 mówią o tym, że Jezus Chrystus jest Panem wszystkich ludzi, niezależnie od ich pochodzenia czy wyznania. Natomiast Ewangelia Mateusza 28:1-10 opowiada o zmartwychwstaniu Jezusa i o tym, że On jest zawsze z nami.Wspólnym wątkiem tych tekstów jest miłość i łaska Boga. Psalmista woła do Boga w potrzebie i wychwala Go za Jego miłosierdzie i wybawienie. Jeremiasz przypomina nam, że Bóg kocha nas bezgranicznie i jest zawsze gotów nas przyjąć z otwartymi ramionami. Dzieje Apostolskie mówią o Jezusie jako o zbawicielu całego świata, który przyszedł, aby odkupić nasze grzechy i dać nam życie wieczne. Ewangelia Mateusza opowiada o Jezusie, który zmartwychwstał, aby zawsze być z nami, nawet w naszych najtrudniejszych chwilach.


Jak zatem należy prowadzić życie zgodnie z wolą Boga? Przede wszystkim, musimy kochać Boga nade wszystko i miłować naszych bliźnich jak siebie samego. Musimy też zaufać Bogu i oddać Mu nasze życie. To, co wydaje się dla nas niemożliwe, jest możliwe dzięki Jego łasce. Powinniśmy modlić się, słuchać Słowa Bożego i dążyć do tego, by stać się coraz bardziej podobnymi do Jezusa.


Dzięki zmartwychwstaniu, mamy teraz nadzieję na wieczne życie u boku Pana. Jezus w swoim życiu i nauczaniu pokazał nam, jakie są najważniejsze wartości i jak powinniśmy postępować, aby być zgodni z wolą Bożą. Zwrócił naszą uwagę na miłość, empatię i szacunek dla innych, a także na potrzebę modlitwy i nawrócenia.


W Psalmie 118:1-2, 14-24 słyszymy, jak Psalmista wychwala Boga za Jego miłosierdzie i zbawienie. Jest to przypomnienie, że Bóg jest zawsze z nami i że możemy na Nim polegać w każdej sytuacji. W ten sposób, poprzez modlitwę i dziękczynienie, możemy budować naszą relację z Nim. W Jeremiaszu 31:1-6 mamy przypomnienie, że Bóg jest Bogiem miłości i że zawsze troszczy się o nas.


Jakie jeszcze przesłanie kieruje do nas te piękne fragmenty Pisma Świętego? Wszystkie te teksty mówią także o miłosierdziu Boga, który ofiarował nam swojego Syna jako naszego Zbawiciela. Poprzez wiarę w Jezusa Chrystusa i Jego zmartwychwstanie, otrzymujemy dar zbawienia i nowego życia, które zmienia nasze serca i prowadzi nas do wiecznego szczęścia w Królestwie Bożym.


A zatem, jak powinniśmy prowadzić nasze życie, aby być zgodni z wolą Bożą? Po pierwsze, musimy uwielbiać Boga, dziękować Mu za Jego miłosierdzie i zbawienie, a także oddawać Mu cześć poprzez nasze codzienne działania. Po drugie, musimy wierzyć w Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i naśladować Jego przykład, kierując naszym życiem tak, aby było zgodnie z Ewangelią. Po trzecie, musimy kochać naszych bliźnich i okazywać im miłosierdzie, tak jak Bóg okazuje nam miłosierdzie. W ten sposób będziemy żyć zgodnie z wolą Boga i dążyć do wiecznego szczęścia w Jego Królestwie.


W każdym z tych tekstów pojawia się wątek zbawienia i wyzwolenia, które Bóg daje swojemu ludowi. W Psalmie 118 mówi się o Bogu, który jest naszą pomocą i zbawieniem, a w Jeremiaszu 31 o Bożym planie odkupienia Izraela i przywróceniu mu wolności. W Dziejach Apostolskich 10 Piotr mówi o zbawieniu przez Jezusa Chrystusa i o tym, jak Bóg nie ma względu na czyjąkolwiek narodowość czy pochodzenie. Natomiast w Ewangelii Mateusza 28 aniołowie przypominają nam, że Jezus zmartwychwstał, co oznacza, że nasze grzechy zostały przebaczane i mamy nadzieję na życie wieczne.


Jak zatem powinniśmy żyć, aby zrealizować Boży plan odkupienia?


Przede wszystkim musimy zaufać Bogu i Jego słowu. Musimy pozwolić Mu działać w naszym życiu i być naszym przewodnikiem. Musimy także żyć w miłości, jak powiedział Jezus: "Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem" (J 13,34). Powinniśmy kochać innych i być dla nich życzliwi, nawet jeśli są z innego narodu czy kultury.


Pamiętajmy także, że nasze zbawienie nie jest zasługą naszych własnych działań czy dokonań, ale jest darem od Boga. Dlatego powinniśmy modlić się i szukać Jego woli, abyśmy mogli odkryć, jak On chce, abyśmy żyli. W ten sposób możemy być pewni, że Bóg będzie działał w naszym życiu i doprowadzi nas do pełni zbawienia.


Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dają nam nadzieję na życie wieczne w bliskości z Bogiem. Dlatego, podobnie jak Maria Magdalena i Maria, które otrzymały wiadomość o zmartwychwstaniu Jezusa i pośpieszyły, aby spotkać Go, powinniśmy zawsze kierować się ku Jezusowi i Jego naukom. Jezus powinien być w naszym życiu fundamentem a nie dodatkiem jak krawat do koszuli albo broszka do sukienki.


Pewien mężczyzna znalazł się na stacji benzynowej z pustym bakiem. Wlał paliwo do baku a następnie dodał do paliwa nowy specyfik poprawiający wydajność silnika. Jednak zamiast przyspieszyć, samochód zaczął się dławić i tracić moc. Okazało się, że substancja była wadliwa i zamiast pomóc, zaszkodziła. W podobny sposób czasami szukamy w życiu skrótów i próbujemy je udoskonalić, przyspieszyć nasz rajd do szczęścia i sukcesu, ale w końcu tracimy z oczu to, co naprawdę jest ważne. A On jest blisko – nasz Zbawiciel. Nie należy Go zamieniać na wymyślne specyfiki. Jezus jest najczystszym paliwem dla naszego życia.


Wspólnym wątkiem w tych czytaniach jest wiara w Boga i Jego plany dla naszego życia. Bóg pragnie, byśmy żyli pełnią życia, nie tylko w chwili obecnej, ale także w wieczności. Nasze życie ma sens tylko wtedy, gdy jest zgodne z Jego wolą.


Jak zatem należy prowadzić życie zgodnie z wolą Boga? Po pierwsze, musimy ufać Mu i polegać na Nim, jak na źródle siły i zbawienia. Po drugie, powinniśmy kierować się miłością, którą Bóg obdarzył nas i przekazywać ją dalej innym ludziom. Po trzecie, powinniśmy dążyć do realizacji Jego planu i szukać sposobów, jak możemy przyczynić się do budowania Królestwa Bożego na ziemi.


Wspólnym wątkiem tych tekstów jest też i oczywiście obietnica Bożego zbawienia i Jego miłości dla całego ludzkości. Psalm 118 mówi o Bożej pomocy i zbawieniu z trudności, Jeremiasz 31 o odnowieniu umowy między Bogiem a ludem, Dzieje Apostolskie 10 o tym, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem całego świata, a Ewangelia Mateusza 28 o zmartwychwstaniu Jezusa, co jest potwierdzeniem Jego boskiej natury i zbawczego dzieła.


Z tych tekstów możemy wyciągnąć wnioski, że Bóg jest miłosierny i troszczy się o nas.


W Dziejach Apostolskich, Piotr przemawia do Korneliusza i jego domowników, mówiąc, że Bóg nie ma względu na to, z jakiego narodu pochodzimy, ale każdy, kto się Go boi i wypełnia Jego wolę, jest przyjęty przez Niego. Piotr opowiada o Jezusie, który przeszedł całą ziemię, uzdrawiając wszystkich, którzy byli w mocy diabła. Dzięki Jezusowi i Jego ofierze, każdy, kto w Niego wierzy, otrzymuje przebaczenie grzechów.


W Ewangelii Mateusza, Maria Magdalena i druga Maria idą do grobu, gdzie zastają anioła, który mówi im, że Jezus zmartwychwstał i odszedł. Kiedy wychodzą z grobu, spotykają samego Jezusa, który mówi im, aby nie bały się i aby poinformowały Jego uczniów, że On zmartwychwstał i idzie przed nimi do Galilei.


Wszystkie te teksty łączy wątek o zbawieniu i odkupieniu przez wiarę w Boga i w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Psalm 118 mówi o Bogu, który jest naszym zbawieniem i który nas wyzwala z ciemności i trudności. Jeremiasz opisuje obietnicę Boga dla swojego ludu, że ich ból zostanie zamieniony w radość, a Jezus Chrystus przypomina nam, że Jego ofiara na krzyżu zapewnia nam wybawienie i nadzieję na życie wieczne.


Wnioski płynące z tych tekstów są jasne - Bóg chce, abyśmy wierzyli w Niego i w Jego Syna Jezusa Chrystusa, abyśmy szukali Jego woli i starali się ją wypełniać w naszym codziennym życiu. Wierząc w Boga, otrzymujemy przebaczenie grzechów i życie wieczne, a nasze życie nabiera sensu i celu. Wierząc w Boga, powinniśmy się także kierować zasadami miłości i szacunku dla innych, niezależnie od ich pochodzenia czy wyznania. Wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, a nasze jednoczenie się w wierze i w miłości przynosi chwałę Bogu i przyczynia się do rozwoju nas samych i całego świata. Wesołych Świąt!

 

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page