top of page

SAKRAMENT CHRZTU
I MAŁŻEŃSTWO

Chrzest

Image by Stelios Tsaousidis

Chrzest jest wyrazem zaufania do Jezusa Chrystusa i powinna towarzyszyć mu wiara.  W chrzcie jednoczymy się z Jezusem (Rz. 6). Woda symbolicznie obmywa nas z grzechów, gdyż całkowicie nam przebaczono a moc grzechu została pokonana. Wstajemy, aby chodzić w nowym życiu, aby żyć z Jezusem i w posłuszeństwie Bogu. Bóg umieszcza w nas swojego Ducha. Nasz chrzest jest okazją do personalizacji tej duchowej rzeczywistości. Biblia podała nam jasne sposoby urzeczywistnienia naszej wiary a jednym z nich jest chrzest.

 

Dlaczego powinnam być ochrzczona?

 

W Biblii chrzest był odpowiedzią i wyznaniem ludzi, którzy oddali swoje życie Jezusowi. Kiedy przyjęli Chrystusa jako Zbawiciela w Nowym Testamencie, wierzyli w Niego (Dz.16:31), żałowali za swoje grzechy (Dz. 2,38), wyznawali Chrystusa jako Pana (Mt. 16:16-18, Rzymian 10:9- 10) i zostali ochrzczeni (Mt. 28:19-20, Dz. 2:38-41, Dz. 8:36-38). Naszą rolą jako chrześcijan jest nauczanie innych, aby robili to samo, czego apostołowie nauczali w pierwszym kościele.

 

Czy chrzest jest ważny dla mojego zbawienia?

 

Poddanie się Jezusowi wymaga z naszej strony odpowiedzi, która obejmuje wiarę, pokutę, spowiedź i chrzest. Każda część jest równie ważna, są to sposoby wyrażania naszej ufności w Jezusa Chrystusa w kwestii naszego zbawienia. Obrzędy, w tym chrzest, nie zbawiają nas – jesteśmy zbawieni tylko przez ofiarę Jezusa na krzyżu – ale każde działanie jest wymienione w Piśmie jako etap stawania się chrześcijaninem. Każdy podjęty krok jest odpowiedzią na oferowane zbawienie a nie wysiłkiem na rzecz utrzymania zbawienia.

 

Czy chrzest zbawia człowieka?

 

Biblia naucza, że ​​tylko Jezus zbawia. Dzieje Apostolskie 4:12 stwierdzają, że zbawienie nie znajduje się „w nikim innym” a tylko w Jezusie. Zachęcamy ludzi do wiary, pokuty, spowiedzi i przyjęcia chrztu. Jak wspomniano wcześniej, działania nas nie zbawiają – ale każde z tych działań jest wymienione w Piśmie i jest częścią stawania się chrześcijaninem.

 

Kłótnia, w którym momencie jest się zbawionym, nie jest ani opłacalna, ani owocna. Tak samo, jak spory czy należy chrzcić tylko dzieci czy tylko dorosłych. Nie oceniamy nikogo, kto postępuje według innego wzoru. Wyrok należy wyłącznie do Boga (Rzymian 14:4, 8-12). Bóg ma prawo zbawić każde „serce”, ponieważ tylko On widzi „serce”. Nikt po tej stronie nieba nie może w pełni zrozumieć majestatu i znaczenia chrztu. Nasz kościół stara się wspierać każdego prawdziwie poszukującego Boga w tym ludzi odrzuconym przez inne wspólnoty i kościoły.

 

Ile muszę wiedzieć, aby być ochrzczonym?

 

Dobrze uświadomić sobie, że jestem grzesznikiem potrzebującym zbawienia i że Jezus jest moim Zbawicielem. Poznać podstawowe zasady wiary płynące z Biblii. Gdy będziesz wzrastać w Chrystusie, dowiesz się więcej o innych naukach biblijnych. Bycie naśladowcą Jezusa to podróż, a chrzest to dopiero początek!

 

Do czego się zobowiązujesz?

 

Zobowiązujesz się naśladować Jezusa swoim życiem. To nie znaczy, że nigdy nie upadniesz, zboczysz z obranej drogi.  Ale kiedy to zrobisz, ponownie wstaniesz i dalej będziesz podążał za Jezusem.

plaża ślub

Dobre małżeństwo nie jest umową między mężczyzną a kobietą, ale raczej świętym przymierzem między trzema; mężczyzną, kobietą i Bogiem.

Jeśli myślimy o przymierzu małżeńskim jako o kształcie trójkąta, mielibyśmy mężczyznę i kobietę przy dwóch kątach i Boga na szczycie. Wszystkie trzy połączone linią reprezentują święte połączenie.

Dokładnie te trzy, oryginalne elementy przymierza małżeńskiego znajdujemy w Ogrodzie Eden, gdzie odbył się pierwszy ślub. Nieskomplikowana ceremonia opisana w pierwszej księdze Biblii jest arcydziełem prostoty, ale nie przesadnie prostym. Pismo Święte w Księdze Rodzaju 2:22 mówi: „Po czym Pan Bóg z żebra, które wyjął z mężczyzny, zbudował niewiastę (…),”. 

 

W tej scenie mamy trzy różne osoby; Pana Boga, kobietę i mężczyznę. Trzech uczestników Bożego przymierza zostaje nam przedstawionych z uroczystą godnością. 

To, czego jesteśmy świadkami, kiedy czytamy takie wersety jak ten w poprzednim akapicie, to obecność boskiego elementu przymierza małżeńskiego. Według Pisma, małżeństwo nie miało być prostym kontraktem, który można zerwać lub zerwać w dowolnej chwili. To przymierze miało obowiązywać na całe życie. Dlatego Jezus mógł powiedzieć w Ewangelii Mateusza 19:6: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela”.

 

W małżeństwie jest też inny element boski. Przymierze małżeńskie miało odzwierciedlać miłość i relację między Chrystusem a Jego Kościołem. Biblia zapisuje w Efezjan 5:31-32: „Dlatego człowiek opuści ojca i matkę i połączy się ze swoją żoną i oboje będą jednym ciałem. – To wielka tajemnica, ale ja mówię o Chrystusie i Kościele”. Widzicie, Chrystus umiłował Kościół na tyle, by oddać się w cierpieniach i śmierci, aby drogocenne, wieczne dusze mogły zostać wybawione z wiecznego sądu, do życia wiecznego. W Liście do Efezjan 5:25 czytamy: „Mężowie miłujcie swoje żony, jak Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie;”.

 

Zadajemy więc pytanie: czy małżeństwo jest kontraktem czy przymierzem? Jak trwałe powinno być przymierze małżeńskie? Niech skomentuje to Adam, pierwszy mąż. W Księdze Rodzaju 2:23 Adam mówi: „...To jest teraz kość z moich kości i ciało z mojego ciała:... -...i będą jednym ciałem”. Dla tego pisarza brzmi to dość trwale. Brzmi jak przymierze, a nie jednorazowa umowa.

Kościół Wczesnochrześcijański nie uznaje małżeństwa za Sakrament ponieważ nie znajduje podstaw do przyjęcia, że akt ten został ustanowiony przez Jezusa.

 

Wierzymy przy tym, że akt ten jest miły Bogu. Nasze stanowisko wyrażamy tak, że dwoje ludzi staje przed zborem (parafią) i składa sobie nawzajem przysięgę (czyli to narzeczeni "udzielają sobie ślubu") a wspólnota i pastor (ksiądz) pozostają z błogosławieństwem. 

Małżeństwo

bottom of page